Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1422), VOXEL S.A. z siedzibą

w Krakowie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej: „Regulaminem" oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia drogą elektroniczną usług przez VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, warunki zawierania

i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Świadczeniobiorca, aby móc korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu. Akceptując Regulamin Świadczeniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie potwierdza, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej

oraz sposobu jej przetwarzania zwanego dalej „Rozporządzeniem" oraz przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2014r. poz. 1182), zwanej dalej „Ustawą", a także zapewnienia prawidłowej i należytej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczna, Świadczeniobiorca przekazuje

i udostępnia w formie elektronicznej VOXEL S.A. dane kliniczne pacjentów

z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

§ 2
Definicje


Użytym w Regulaminie wyrazom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

Świadczeniodawca – VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem  KRS 0000238176, NIP: 679-285-46-42, o kapitale zakładowym w wysokości 10.502.600 zł opłaconym w całości,

Świadczeniobiorca – lekarz specjalista radiolog lub lekarz specjalista neurolog, który korzysta usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

Usługi – świadczone przez Świadczeniodawcę na rzecz Świadczeniobiorcy usługi polegające na wykonaniu kalkulacji parametrów objętościowych mózgowia chorych na stwardnienie rozsiane (obróbka objętościowa badania MR mózgu).

 

§ 3
Rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług
 
1. Świadczeniodawca świadczy Usługi na rzecz Świadczeniobiorców będących osobami wykonującymi zawód lekarza o specjalności radiolog lub neurolog, którzy w ramach prowadzonych praktyk leczą pacjentów, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane.

2. Świadczeniobiorca, aby skorzystać z Usług zobowiązany jest do wypełnienia formularza znajdującego się pod następującym linkiem: https://tele.voxel.pl/index.php/atrofia. Wypełniając formularz Świadczeniobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu.

3. Warunkiem wykonania Usługi jest przesłanie wraz z formularzem pliku obrazowego z badaniem MR mózgu. Świadczeniodawca wymaga, aby plik obrazowy został przesłany w sekwencji 3DT1 skompresowany do pliku ZIP lub RAR, tak żeby jego maksymalny rozmiar wyniósł 490 MB.

4. Świadczeniobiorca wysyłając poprawnie wypełniony formularz wraz z plikiem obrazowym oraz po dokonaniu akceptacji Regulaminu zawiera ze Świadczeniodawcą umowę na wykonanie Usługi.

5. Po otrzymaniu formularza Świadczeniodawca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji prawidłowość danych zgłaszającego przekazanych w formularzu w celu ustalenia, czy spełnia on kryteria nałożone.

6. Świadczeniobiorca zawierając umowę ze Świadczeniodawcą wyraża zgodę na:

A. Nieodpłatne wyliczenie parametrów atrofii chorego na stwardnienie rozsiane pacjenta na podstawie przesłanych danych obrazowych,

B. Otrzymanie wyników otrzymanych w związku z wykonaniem Usługi na adres e-mail podany przez niego w formularzu, wyniki zostaną przesłane w postaci zanonimizowanej,

C. Przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych, które udostępnił wypełniając formularz do celów wykonania Usługi,

D. na wykorzystanie przez Świadczeniodawcę danych klinicznych i obrazowych (po ich uprzednim zanonimizowaniu) do celów naukowych.Świadczeniodawca informuje, że obróbki objętościowej badania MR mózgu będzie dokonywał przy użyciu oprogramowania FreeSurfer.

§ 4
Ochrona danych osobowych


1. Świadczeniobiorca udostępnia Świadczeniodawcy plik z danymi obrazowymi stanowiący dokumentację medyczną przy użyciu sieci Internet.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone i udostępnione dane osobowe

i dokumentację medyczną wyłącznie w celu wykonania Usługi.

3. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu.

4. Świadczeniodawca oświadcza, że dostęp do przesłanych: formularza oraz pliku obrazowego będzie odbywał się przy użyciu szyfrowanego połączenia VPN, sieci lokalnej lub w inny sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie i szyfrowanie przesyłanych danych.

5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania środków technicznych

i organizacyjnych, które spełniają wymagania Ustawy (Art. 36-39) oraz obowiązujących do niej aktów wykonawczych.

6. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sieci komputerowej, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania Usług przed dostępem osób trzecich.§ 5

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Zabrania się Świadczeniobiorcy przesyłania danych, materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne


1. Świadczeniodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Usługi.

2. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

3. Reklamacja powinna zawierać:

A. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,

B. Określenie przedmiotu reklamacji,

C. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

D. Datę zawarcia umowy,

E. Podpis zgłaszającego.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie wykonana ponownie.

§ 7

Postanowienia końcowe1. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Świadczeniobiorcę w każdym czasie.

2. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Wszelkie zapytania dotyczące treści Regulaminu, wykonywania Usług należy kierować na adres e-mail koordynatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .